Leveringsvoorwaarden Gooiland Computers

Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden. Klik hier om deze als PDF te downloaden.  Klik hier om Adobe PDF Reader te downloaden

Algemene voorwaarden

Gooiland Computers services BV handelend onder de naam Gooiland Computers
Lambertus Hortensiuslaan 78
1412 GX Naarden
Telefoonnummer: 035-3039300
Algemeen Email: verkoop@gooiland.com
KvK: 320.53895
BTW: NL801777264.B01
IBAN: ABN-Amro Bussum 55.40.83.086

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1       Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gooiland Computers(hierna de voorwaarden) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2       Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3       Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1       Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan u mede.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1       De vermelde prijzen op onze website voor aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2       Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot levering van de producten wordt overgegaan na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3       Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in het bestelproces.
3.4       Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan bent u gerechtigd om binnen 24 uur schriftelijk van de bestelling af te zien.

Artikel 4. Levering
4.1       De door Gooiland Computers opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige indicatieve leveringstermijn geeft u geen recht op een schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te
4.2       De levering van de bestelde producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Bij de bestelling wordt een indicatie gegeven van de geschatte levertijd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u alle betalen heeft voldaan die u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1       U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
6.2       Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3       Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren.
6.4       Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van onze webshop is geretourneerd, daarbij de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Software kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1       Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2       U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3       U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop .

Artikel 9. Overmacht
9.1       Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1     Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres dan is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle door u geplaatste bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop bij uw bestelling schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2     Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze voorwaarden soepel toepast.
10.3     Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4     Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.